0 varer
0,00 dkk

2023, nr. 3

125,00 dkk

Antal sider: 103

ISBN:
978-87-92914-77-4

2023, nr. 3

Tema: Livsoplysning - nye kritiske perspektiver
LEDER

Livsoplysning – nye kritiske perspektiver

Dette temanummer af Unge Pædagoger handler om det nyformulerede dannelsesfag ‘Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet’ i læreruddannelsen 2023. Faget er udtryk for forskellige fag- og interessekampe og har derfor haft stor politisk bevågenhed både før og nu. Forhandlinger om, hvad faget skal indeholde, og hvordan der skal undervises i faget, pågår til stadighed. Ambitionen med temanummeret er at bringe nye og kritiske perspektiver ind i disse forhandlinger, der både kan give inspiration til undervisernes og lærerstuderendes udvikling og forståelse af faget og til diskussionen i en bredere kreds om, hvad faget er til for.

En af nyskabelserne er, at ‘bæredygtige perspektiver’ nu er nævnt i formålet for faget på linje med demokratiske. Hvordan det integreres i faget melder historien ikke noget om, og hvordan bæredygtighed skal forstås og blive en del af dannelsen, må nu udforskes. Faget har også fået et helt nyt indholdsområde, der omhandler autoritet, dømmekraft og retorik. Dette har potentiale til at tydeliggøre fagets relation til og berettigelse for professionen. Samtidig kalder det på kritiske og refleksive tilgange, som modvægt til entydige og redskabsagtige forståelser af de nytilførte begreber.

I de øvrige indholdsområder er der udpræget kontinuitet, men alligevel også nye forskydninger, formuleringer og begreber. ‘Idéhistorie’ har en fremtrædende placering og er både indholdsområde og en del af vidensgrundlaget. Der er stadig en fremhævelse af ‘kristendomskundskab’, der nu står på linje med religion og kultur, men er det eneste af de tre begreber, som er med i fagets navn. Her er der et fortolkningsrum og et stadigt behov for at udnytte det til at udfordre den affirmative tilgang, hvor en bestemt idéhistorie og et fastlagt værdigrundlag formidles til de studerende. Heroverfor må man sætte en undervisning, der inddrager de studerende i at forme og udvikle professionens værdigrundlag på baggrund af en undersøgende tilgang til (idé-)historien såvel som alle andre dele af fagets tilgange og stof.

Hvilket vidensgrundlag faget skal bygge på er uklart – hvad menes egentlig med ‘religionsfaglig, idéhistorisk og medborgerskabsteoretisk synsvinkel’, som der står i fagbeskrivelsen? De tre begreber er inkongruente og tilsammen et meget begrænset udgangspunkt for det formål, der angiver, at lærerstuderende gennem faget skal kvalificeres til at: “undersøge forskellige syn på menneske, samfund, verden og natur og give grundlag for at fortolke og varetage folkeskolens formål”. Derfor er der blandt undervisere og i flere af artiklerne i dette nummer en optagethed af, hvad er det for videnskabelige traditioner, som gør de studerende i stand til at anlægge undersøgende blikke på skolens værdier og udfordringer.

Så kortene er blevet blandet og givet på ny, og artiklerne repræsenterer ambitioner om at udnytte det fortolkningsrum, som er opstået hermed i en kritisk- konstruktiv retning. Det kritiske gælder både analyser af den nye fagbeskrivelse og af overleverede fagligheder, traditioner og selvfølgeligheder, der har præget og måske fortsat præger faget. Det konstruktive gælder – i forlængelse heraf – diskussioner af didaktiske muligheder og professionsrettede perspektiver set i lyset af de kritiske analyser og de nye perspektiver, som er blevet tilført faget.

Artiklerne til nummeret er blevet til i løbet af det hektiske forår 2023, hvor der blev arbejdet på højtryk med at få fagbeskri- velse, bekendtgørelse og studieordning på plads, og vi lægger sidste hånd på temanummeret, nu hvor nogle af os er i gang med at undervise efter den nye studieordning. Måske tænker nogen, at vi er for hurtigt ude, og der er ingen tvivl om, at vi inden længe har flere erfaringer at trække på. Men vi har vovet pelsen her fra start for at bidrage til, at forhandlingerne af faget ikke stopper ved den nye fagbeskrivelse, og for at modarbejde, at vi falder tilbage til at gøre, som vi plejer, og dermed viderefører uskrevne selvfølgelige forståelser af faget uanfægtet.

I et lidt større perspektiv kan man også sige, at det haster. For selvom faget lægger op til, at vi kigger tilbage og spejler nutiden i fortiden, må der også være en forpligtelse i dannelsesfaget til at være orienteret mod fremtiden og de vilde problemer, som trænger sig på i samfund og skole – klimakrise, polarisering, populisme, nye teknologier, ulige fordeling af ressourcer og privilegier mv. Temanummeret kan som helhed også læses som et håb om, at faget kan bidrage til denne form for verdensvendt dannelse.

Præsentation af tidsskriftets bidrag

Der indledes med ‘Notabene: Livsoplysning som spændetrøje’, som er en kritisk kommentar af Ove Christensen til rammesætningen af det nye fag ‘Livsoplysning: kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet’. Her diskuteres begrebet livsoplysning til forskel fra livsverdensoplysning.

I artiklen ‘Er demokratiets idéhistorie kun europæisk?’ af Tanja Fløe Dalby kastes et kritisk blik på den eurocentriske demokratihistorie, som har domineret faget hidtil. I artiklen afsøges potentialer for at anvende globale idéhistoriske perspektiver i faget Livsoplysning gennem en række knap så kendte historiske eksempler. Artiklen er peer reviewet.

Laura Schou Jensen undersøger nye perspektiver på lærerens autoritet i artiklen ‘Autoritet som en mulighed – ikke en garanti’, og hun giver et bud på, hvordan etik og eksistensfilosofi, i faget Livsoplysning, kan anvendes til at forstå og udvikle autoritet som en dialogisk og refleksiv praksis – til forskel fra fx de mere politiserede og håndfaste forståelser, der har præget debatten om ny læreruddannelse. Artiklen er peer reviewet.

Med artiklen ‘Kritisk myndighed – nyt dannelsesideal for lærerprofessionen’ sætter Sidse Colding Christiansen fokus på kritikkens betydning for læreruddannelsen såvel som lærerens praksis. Artiklen stiller kritiske spørgsmål, der i den kritiske pædagogiske ånd, dermed også underlægges selv samme kritik.

Dag Lindemann og Stinus Storm Mikkelsen undersøger i artiklen ‘Jordsystemet, spinozisk økonomi og regenerativ dannelse i kollapsets tid’, hvilken betydning den eskalerende klimakrise kan få for pædagogik og dannelse. Artiklen skitserer nogle centrale modstridende positioner i relation til sammenhængen mellem økonomi, bæredygtighed og uddannelse – og griber derefter tilbage i filosofihistorien for at undersøge grundlaget for et nyt, regenerativt dannelsesprojekt i kollapsets tid.

Artiklen ‘Retorisk medborgerskab: Det kit der kan skabe sammenhængskraft i faget Livsoplysning’ handler om retorik, som er et nyt element i faget Livsoplysning. Her argumenterer Lisa Villadsen for, at retorikkens tilbagekomst til læreruddannelsen er en god idé, men efterlyser at ’retorisk medborgerskab’ bringes i spil som bindeled mellem personlige formidlingskompetencer og kompetencer i samfunds- og demokratideltagelse. Artiklen er peer reviewet.

Jacob Skovgaard Petersen undersøger i artiklen ‘Religiøs dannelse – og islam’, hvad fremtidens lærer skal vide om religion og islam. Artiklen diskuterer begrebet religiøs dannelse (literacy) og søger at give en idé om, hvad det indebærer for undervisningen i religion og i Livsoplysning. Artiklen er peer reviewet.

Lene Kofoed Rasmussen stiller i artiklen ‘Kulturel literacy i læreruddannelsens dannelsesfag?’ skarpt på ‘kultur’, som har fået en mere fremtrædende plads i faget Livsoplysning. Artiklen bidrager til at begrebsliggøre ‘kulturel literacy’ og diskuterer, hvad man som lærer skal vide om kultur for at kunne agere i kulturel diversitet. Artiklen er peer reviewet.

I artiklen ‘Kampen om kristen dannelse og kristendomskundskab i læreruddannelsens almendannende grundfag før og nu’ undersøger Karna Kjeldsen kristendommens rolle i faget Livsoplysning før og nu og præsenterer et religionsvidenskabeligt perspektiv på kristendomsindholdet i faget.

Johannes Fibiger diskuterer i artiklen ‘Dømmekraft og myndiggørelse – I en verden med forandrede og forandrende teknologier’ i et filosofisk perspektiv, hvordan myndighed, autoritet og dømmekraft kan udfoldes i faget Livsoplysning med en pointe om, at der er brug for dømmekraft for at leve og navigere i den livsverden, der omgiver os.

Tidsskriftet afsluttes med ‘Notabene: Faren for forsimpling og at efterlade nogen i kulden’ hvor Thomas Thomsen kommenterer på, hvordan historiefaglighed kan bruges i faget, og præsenterer begreber for et metasprog til at analysere og reflektere over fænomener, som vi møder i vores omverden både nært og fjernt.

Redaktionen takker forfattere og peer reviewere for samarbejdet.

Forord: Livsoplysning – nye og kritiske perspektiver
Af Lene Kofoed Rasmussen, Tanja Fløe Dalby, Laura Schou Jensen, Stinus Storm Mikkelsen og Malis Ravn

Notabene: Livsoplysning som spændetrøje
Af Ove Christensen

Er demokratiets idéhistorie kun europæisk?
Af Tanja Fløe Dalby

Autoritet som en mulighed – ikke en garanti
Af Laura Schou Jensen

Kritisk myndighed – en del af lærerens dannelse?
Af Sidse Colding Christiansen

Jordsystemet, spinozisk økonomi og regenerativ dannelse i kollapsets tid
Af Dag Munk Lindemann & Stinus Storm Mikkelsen

Retorisk medborgerskab: Det kit der kan skabe sammenhængskraft i faget Livsoplysning
Af Lisa Villadsen

Religiøs dannelse – og islam
Af Jakob Skovgaard-Petersen

Kulturel literacy i læreruddannelsens dannelsesfag?
Af Lene Kofoed Rasmussen

Kampen om kristen dannelse og kristendomskundskab i læreruddannelsens almendannende grundfag før og nu
Af Karna Kjeldsen

Dømmekraft og myndiggørelse i en verden med forandrede og forandrende teknologier
Af Johannes Fibiger

Notabene: Faren for forsimpling og at efterlade nogen i kulden
Af Thomas Thomsen

 

Temaredaktion: Lene Kofoed Rasmussen, Tanja Fløe Dalby, Laura Schou Jensen, Stinus Storm Mikkelsen og ansvarshavende redaktør Malis Ravn.

125,00 dkk

Antal sider: 103

ISBN:
978-87-92914-77-4