0 varer
0,00 dkk

Vedtægter for Foreningen Unge Pædagoger

Foreningens navn
§1
1.1. Foreningens navn er “Foreningen Unge Pædagoger” (i det følgende benævnt Foreningen).

Foreningens formål
§ 2
2.1. Foreningens formål er at fremme kendskabet til opdragelses- og skoletanker i ind- og udland, og sætte disse til debat.

Medlemskab
§ 3
3.1. Som medlem af Foreningen kan optages enhver person, der tilslutter sig Foreningens formål.

3.2, Et medlem af Foreningen kan til enhver tid uden varsel udmelde sig af Foreningen. En udmeldelse skal være skriftlig, og fremsendes til Foreningens adresse eller formanden for Foreningens bestyrelse.

3.3. Medlemskab af Foreningen er først gyldigt, når Foreningen har modtaget indbetaling af kontingent. Såfremt et medlem af Foreningen ikke indbetaler det af den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent senest den 30. juni i det år, hvor kontingentet er vedtaget, ophører den pågældendes medlemskab automatisk uden varsel og særskilt meddelelse herom

3.4. Et medlem af Foreningen kan ekskluderes af Foreningen, hvis vedkommende handler imod Foreningens formål på en sådan måde, at dette kan skade tilliden til Foreningen, eller hvis et medlems handlinger eller undladelser kan anses som væsentlig misligholdelse af medlemskabet. Beslutning om eksklusion træffes af Foreningens bestyrelse, og meddeles skriftligt til det pågældende medlem. Et ekskluderet medlem kan inden 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om eksklusionen ved skriftlig meddelelse til formanden for Foreningens bestyrelse kræve, at eksklusionen forelægges på førstkommende generalforsamling, der herefter træffer endelig afgørelse om eksklusionen. Indbringelsen af spørgsmålet for generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Det ekskluderede medlem skal indkaldes til generalforsamlingen med samme varsel som Foreningens øvrige medlemmer, og har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamling
§4
4.1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

4.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

§5
5.1 Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen med minimum 2 ugers og maksimum 8 ugers varsel, enten i Foreningens medlemsblad eller i et brev til hvert enkelt medlem.

5.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Godkendelse af Foreningens regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
 5. Orientering om Foreningens budget for indeværende regnskabsår samt drøftelser af retningslinier for det kommende regnskabsår.
 6. Fastlæggelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af formand for Foreningens bestyrelse.
 9. Valg af kasserer.
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 11. Valg af 2 interne revisorer samt 1 ekstern revisor.
 12. Eventuelt.

5.3. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til Foreningens adresse, eller formanden for Foreningens bestyrelse inden 1. marts.

5.4. Sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal medsendes de forslag, der skal behandles den ordinære generalforsamling og, såfremt indkaldelsen sker igennem Foreningens medlemsblad, optrykkes de fuldstændige forslag i medlemsbladet. Bestyrelsen er dog berettiget til alene at medtage de væsentligste oplysninger om stillede forslag, såfremt materialet er meget omfattende, i hvilket tilfælde de fuldstændige forslag inklusive eventuelle bilag skal ligge til gennemsyn på Foreningens kontor fra indkaldelsestidspunktet til den ordinære generalforsamlings afholdelse,

§ 6
6.1. Alle medlemmer af Foreningen har møde- og taleret på generalforsamlinger. Medlemmerne har stemmeret på den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, såfremt de har været medlem af Foreningen i mindst 2 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse.

6.2. Der kan kræves dokumentation for medlemskab som betingelse for adgang til og stemmeret på en generalforsamling. Såfremt der fremsættes krav herom, afgøres spørgsmålet endeligt af generalforsamlingens dirigent.

6.3. Stemmeafgivning på en generalforsamling sker ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Et medlem kan ikke lade sig repræsentere af en anden person en generalforsamling, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7
7.1. Foreningens bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling, såfremt dette kræves af 2 medlemmer af Foreningens bestyrelse, eller af 10 % af Foreningens medlemmer. Anmodningen skal være skriftlig, motiveret og angive dagsorden.

7.2. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som en ordinær generalforsamling.

§ 8
8.1. Beslutninger på selskabets generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog skal beslutning om vedtægtsændringer samt opløsning af Foreningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer på generalforsamlingen som af Foreningens samlede antal medlemmer.

8.2. Såfremt der på en generalforsamling er mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer for at opløse Foreningen eller ændre Foreningens vedtægter, men der ikke er det fornødne antal medlemmer til stede på generalforsamlingen, skal Foreningens bestyrelse inden 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse med et varsel på mindst 2 uger og højest 4 uger, indkalde til en ny generalforsamling med det pågældende forslag på dagsorden, og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset, hvor mange af Foreningens medlemmer, der er til stede denne generalforsamling.

§9
9.1. Det fuldstændige referat fra en generalforsamling udsendes til alle medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse eller offentliggøres i Foreningens medlemsblad, såfremt dette udsendes inden samme frist.

Bestyrelse
§ 10
10.1. Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer inklusiv formand og kasserer.

10.2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, idet deri lige år indvælges 3 og i ulige år 2 medlemmer.

10.3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11
11.1. Bestyrelsen har ansvaret for, at Foreningen ledes i overensstemmelse med Foreningens formålsparagraf og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

11.2. Bestyrelsen kan nedsætte såvel stående som midlertidige udvalg til at varetage særlige opgaver. Sådanne udvalg kan have medlemmer udenfor bestyrelsens kreds, men de skal arbejde i nær kontakt med Foreningens bestyrelse og efter dennes anvisninger, Sådanne udvalg kan ikke træffe beslutninger.

§ 12
12.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

12.2. Det skal dog fremgå af bestyrelsens forretningsorden, at indkaldelse til bestyrelses-møder kan ske af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer med mindst 10 dages varsel.

Sekretariatet
§ 13
13.1. Til udførelse af Foreningens opgaver oprettes et sekretariat, hvor der kan ansættes personale. Sekretariatets arbejdsopgaver og omfang fastsættes af bestyrelsen.

Regnskab og revision
§ 14
14.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

14.2. Foreningens regnskab revideres af to interne revisorer samt en ekstern revisor.

Tegningsregel
§ 15
15.1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog meddele prokura.

Ophør
§ 16
16.1. I tilfælde af Foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål efter godkendelse af Undervisningsministeriet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni 2017.

Send til en ven